Deklaracja dostępności serwisu Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Skany dokumentów udostępnione bez alternatywy tekstowej.

Artykuły w formie zdjęć z informacjami o wydarzeniach bez dodatkowego tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Żukowski, adres poczty elektronicznej tomasz.zukowski@zs15.edu.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857450567. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Zespółu Szkół Nr 15  przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym  im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

Ul. Jerzego Waszyngtona 17 15-269 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: zs15@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 857450567

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 15 działa na terenie dwóch szpitali:

1. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego

2. Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Wejście w budynku UDSK przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ulicy Żelaznej. W WSZ wszystkie wejścia w budynku, w którym mieści się oddział pediatrii są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach. W budynkach znajdują się windy.  Budynek UDSK ma 8 kondygnacji, WSZ 2. W budynkach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szpitali, w których działa szkoła znajdują się parkingi z wydzielonymi miejscemi dla osób niepełnosprawnych. Oba budynki szpitalne zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone sa w oznakowane wyjścia ewakuacyjne. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż. Część pracowników szkoły ma kompetencje w zakresie posługiwania się językiem migowym. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powrót na początek strony