HISTORIA NASZEJ JEDYNEJ SZKOŁY

Historia Jedynej Szkoły Szpitalnej w Białymstoku jest niezwykła.  Powstała  Ona    bowiem z inicjatywy lekarzy, ich troski o chore dzieci nie tylko ze strony medycznej ale także psychoterapeutycznej. W styczniu 1961 roku prof. Witold Stasiewicz, doc. dr Adam Dowgird, doc. Teresa Kańska    i dr Stanisław Ołdak doprowadzają do rozpoczęcia nauki szkolnej na Oddziale Internistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Oddział ten stanowił wówczas filię Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku. Od stycznia do czerwca 1961r. prowadzony był przez nauczycielkę Stanisławę Puchalską.
Dzień 25 sierpnia 1961 był bardzo ważnym dniem w historii naszej szkoły. Tego dnia Ministerstwo Oświaty wydało    orzeczenie  w  sprawie  otwarcia  Szkoły  dla  Dzieci  Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Orzeczenie to weszło w życie z dniem 1 września 1961 roku.

W nowopowstałej szkole zorganizowano nauczanie dzieci chorych z trzech oddziałów:

 • internistycznego, gdzie obowiązki nauczyciela pełniła Pani Stanisława Puchalska
 • chirurgii dziecięcej z nauczycielką Panią Krystyną Grabowską
 • gruźlicy płuc z nauczycielką Panią Ireną Cwaliną.
  Funkcję dyrektora szkoły powierzono Pani Irenie Cwalinie, która przez 12 lat zaangażowanej, wręcz pionierskiej pracy przetarła ścieżki współpracy między personelem pedagogicznym a personelem medycznym. Wszystko dla dobra dziecka chorego i umacniania pozycji szkoły   w szpitalu.
  Od tego czasu dzieci przebywające w szpitalu mogły kontynuować naukę, a przede wszystkim otrzymywały wsparcie w procesie leczenia i dużą dawkę optymizmu.
  W pierwszym roku funkcjonowania szkoły nauka odbywała się w trzech zespołach szkolnych. Pierwszy to były klasy 1-2, drugi klasy 3-4 natomiast trzeci klasy 6-7.
  Nauką objęto 41 uczniów. W realizowaniu zadań szkoły systematyczną pomoc okazywała ówczesna Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego oraz Rada Zakładowa, które to stale udzielały funduszy na zakup pomocy naukowych i materiałów.
  Warunki pracy były bardzo trudne, niemniej jednak pedagodzy czynili wszystko, aby pomóc dziecku choremu.

Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły:

 • 1961 r. STYCZEŃ - Powstanie szkoły, nauczanie rozpoczyna się na Oddziale Internistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego. Szkoła funkcjonuje jako filia SP Nr 17 w Białymstoku.
 • 1961 r. WRZESIEŃ- Z inicjatywy lekarzy powstaje samodzielna Szkoła Podstawowa Dla Dzieci Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu im .J. Śniadeckiego. Opieką dydaktyczno-wychowawczą objęci są pacjenci oddziałów : Internistycznego, Chirurgii Dziecięcej, Gruźlicy Płuc.
 • 1962 r. CZERWIEC - Wręczenie pierwszego świadectwa z pieczęcią szkoły szpitalnej.
 • Rok szkolny 1963/64 – 70 uczniów placówki otrzymało świadectwa w szpitalu i tym samym promocję do następnej klasy.
 • 1 STYCZNIA 1966 r. - Inauguracja nauki szkolnej na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Państwowym Szpitalu Klinicznym.
 • 12 PAŹDZIERNIKA 1966r.-Przeniesienie Oddziału Gruźlicy do Szpitala Zakaźnego im. K. Dłuskiego w Dojlidach.
 • 3 WRZEŚNIA 1967 r. - Powołanie pierwszego oddziału przedszkolnego organizacyjnie podlegało szkole w szpitalu zakaźnym w Dojlidach.
 • Rok szkolny 1970/71 - Powstanie drużyny harcerskiej "Nieprzetartego szlaku" na Oddziale Chirurgii i Ortopedii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
 • 31 MARCA 1976r. Działalność rozpoczyna szkolne koło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Początki Koła TPD przy szkole szpitalnej w Białymstoku sięgają roku 1976, kiedy to powstało przy Szkole Podstawowej Dla Dzieci Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu im .J. Śniadeckiego.

W 1984 roku, gdy z jednej szkoły szpitalnej powstały dwie: SP nr 40 przy WSS im. K. Dłuskiego i SP nr39 przy WSZ im. J. Śniadeckiego, Koło TPD trafia do SP nr40 przy WSS.

Od 2000 roku, z chwilą zmiany siedziby szkoły i jej przemianowania koło funkcjonowało pod nazwą Koło TPD przy ZS nr 15 przy DSK w Białymstoku. Koło istniało do 2018roku.

Tworzyli je nauczyciele naszej szkoły. Przewodniczącymi Koła TPD byli kolejno mgr Stanisław Bibik, mgr Ewa Bohojło, mgr Joanna Sawicka-Nikołajew.

 • 1 WRZESIENIA i 1984 r. - Podział szkoły na dwie jednostki organizacyjne – Szkołę Podstawową Nr 39 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im .J. Śniadeckiego i Szkołę Podstawową Nr 40 z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego.
 • 8 MARCA 1993 r. - Pierwsze lekcje w nowopowstałym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Trzeciej Klinice Chorób Dzieci.
 • 1 WRZEŚNIA 1994 r. - włączenie w struktury placówki dotychczasowej szkoły funkcjonującej na oddziale dziecięco-młodzieżowym przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy.
 • rok szkolny 1998/99 - Pojawia się pierwszy numer gazetki szkolnej "Jesteśmy" – Szkoły Podstawowej 39 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
 • 1  WRZEŚNIA  2000 r.  -  Szkoły  zmieniają  swoją  nazwę  i   organizację  -   powstaje Zespół Szkół Nr 15 ( SP Nr 40,PG Nr 28) z siedzibą w budynku DSK i ZS 14 ( SP Nr 39 ,PG Nr 27) z siedzibą w budynku szpitala im. J. Śniadeckiego.
  Rok szkolny 2001/2002 Pierwszy festiwal piosenki ,,Od szpitala do Opola,,.
 • Rok szkolny 2002/03 - Rozpoczyna działalność teatr nauczycielski ,,Kroplówka,,.
 • Rok szkolny 2003/2004 –Opieką wychowawczą zostają objęci pacjenci na oddziale Obserwacyjno-Izolacyjnym Dziecięcego Szpitala Klinicznego . W szkole zostaje uruchomiona pracownia komputerowa. Powstają pierwsze koła zainteresowań :,,Akwarelka,, ,,Bawimy się w Teatr,, ,,Klub młodego Europejczyka. Pojawia się pilotażowy numer gazetki szkolnej pt.,,Szkolne Wieści,,.
 • Rok szkolny 2004/2005- Pierwsza edycja ,,Szpitalnej wiosny teatralnej,,.
 • 01 WRZEŚNIA2005- Szkoła przyłącza się do kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom,,
 • 1 WRZEŚNIA 2008 – Przejęcie przez ZS Nr 15 przy UDSK zadań dydaktyczno-wychowawczych ZS Nr 14, powstanie XVIII Liceum Ogólnokształcącego.
 • Rok szkolny 2009/2010- Organizacja biblioteki szkolnej, pozyskanie nowych pomieszczeń na siedzibę szkoły w budynku UDSK.

 Lata 1961-2021 –aktualnie przygotowujemy się do Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły.

Ostatnie dziesięciolecie upłynęło nam na efektywnej pracy dla dobra uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej. Staraliśmy się promować naszą szkołę biorąc udział w różnych przedsięwzięciach, współpracowaliśmy ze szkołami z naszego województwa ale również z innymi szkołami szpitalnymi na terenie Polski. Braliśmy udział w wielu akcjach charytatywnych wspierających naszych  uczniów.  Nasi  nauczyciele  nawiązywali  współpracę z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. Można śmiało powiedzieć, że nasi wychowankowie chociaż nie mogą wychodzić poza mury szpitala uczestniczyli za naszym pośrednictwem we wszystkich ważnych uroczystościach patriotycznych, kulturalnych i duchowych.

Nadal z radością i zapałem kontynuujemy naszą misję

Powrót na początek strony