Misja Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku im. Ludwika Zamenhofa

Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku im. Ludwika Zamenhofa zapewnia poczucie bezpieczeństwa chorym dzieciom i młodzieży. Minimalizuje negatywne skutki pobytu uczniów w szpitalu, rozłąki z rodzicami oraz szkołą macierzystą. Wszelkie zabiegi edukacyjne i wychowawcze koncentruje na dziecku, zapewniając mu indywidualne podejście, innowacyjne metody uczenia się, zdobywanie doświadczeń, nawiązywanie relacji z rówieśnikami, tak by w pełni wykorzystać potencjał dziecka i zapewnić mu optymalny rozwój. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i twórcze postawy, rozwija zainteresowania i pasje, motywuje do podjęcia i realizacji zadań pomimo choroby. 

Proces kształcenia, wychowania i opieki, jaki jest oferowany służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Uczymy miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Nasi nauczyciele w procesie dydaktycznym i wychowawczym dostarczają  uczniom możliwie jak największej motywacji, satysfakcji oraz zadowolenie z nauczania w naszej szkole. Każdy uczeń może liczyć na wsparcie w procesie edukacyjnym oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych - szkoła zawsze kieruje się dobrem ucznia, jego możliwościami, potrzebami i predyspozycjami.

,,Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do  myślenia.  Nie  żądajmy,  lecz  przekonujmy.  Pozwólmy  dziecku  pytać  i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało,,

                                                                                                            J. Korczak

Odnosząc się do przesłania Janusza Korczaka realizujemy cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, podstawy programowej oraz uwzględniające program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów:

 1. Stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomoc dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.
 2. W przypadku dzieci długo leżących wspieranie adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także przygotowanie do powrotu do domu i macierzystej szkoły.
 3. Zapewnianie opieki we wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.
 4. Współpraca z personelem medycznym wspomagająca proces leczenia.
 5. Umożliwianie  uczniom  uczestniczenie  w  zajęciach  dodatkowych  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb  rozwojowych  i możliwości psychofizycznych.
 6. Zapobieganie powstawaniu braków wiedzy programowej wynikających z długiej nieobecności w szkole macierzystej.
 7. Terapeutyczno- pedagogiczne, dlatego też wszelkie metody, treści i organizacja zajęć dostosowane są do stanu zdrowia dziecka, możliwości wysiłkowych ucznia-pacjenta.
 8. Pomoc choremu dziecku w przezwyciężeniu choroby i stresu związanego z pobytem w szpitalu.
 9. Umożliwienie dziecku rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie zainteresowań, zdolności, talentów.
 10. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troska o zapewnienie mu równych szans.
 11. Umożliwienie uczestniczenia w zabawach, zajęciach wychowawczych-opiekuńczych dostosowanych do wieku dzieci.
 12. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka poprzez wszechstronne i nowoczesne kształcenie, zapewnianie kompleksowej pomocy dziecku w nauce.
 13. Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej oraz regionalnej.
 14. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie oraz najbliższe otoczenie.
 15. Kształtowanie w dziecku poczucia godności do własnej osoby i szacunku do godności innych.
 16. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 17. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych możliwości intelektualnych i określanie drogi dalszej edukacji.

W naszej szkole dziecko zawsze odniesie sukces, otrzyma pomoc w walce z chorobą, a co za tym idzie nie musi rezygnować z własnym marzeń. Wykonujemy nasze zadania w oparciu o wartości takie jak: mądrość, uczciwość i dobroć. 

Kreujemy postawy twórcze, aktywne i patriotyczne.                                                    

Nasza szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju i kształcenia ucznia.

Na jakość kształcenie składa się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna ze specjalnym przygotowaniem w zakresie pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej. Dysponujemy odpowiednim doborem programów nauczania, dostosowanych do specyfiki szkoły specjalnej oraz bazą dydaktyczną. Nauczyciele dobierają metody, formy i tematy zajęć w taki sposób, aby umożliwić pełny rozwój uczniów, pobudzać ich ciekawość świata oraz sprawiać, aby pobyt w szpitalu był jak najbardziej przyjazny dziecku, jednocześnie efektywny pod względem procesu nauczania.

Cele i zadania szkoły realizowane są w przyjaznej współpracy z personelem medycznym.

Powrót na początek strony